МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


Компютърни терминални решения по програма „ИКТ в училище“ за 2015 година

Въпрос: Мога ли да кандидатствам през 2015, ако вече съм получил финансиране по програмата за периода 2012 - 2014 година?
Отговор: Не.


Въпрос: Какво е типовото съотношение на броя терминали, за които имаме право да кандидатстваме спрямо броя ученици в училището?
Отговор: Можете да кандидатствате за толкова на брой терминални работни места, колкото не Ви достигат за да изпълните съотношението бр. ученици/13 + 3 за компютъризирано работно място, но не повече от 40 в рамките на една година. За компютъризирано работно място се счита работно място, оборудвано с компютърно или терминално решение, закупено в последните 5 години.
Пример: Имате налични общо 10 терминала и компютъра, покриващи условието, да са на не повече от 5 години и 250 ученика. Броят терминали, за който можете да кандидатствате, се определя като (250/13+3)-10 = 13 терминала (закръглява се винаги в полза на училището)


Въпрос: Ние сме голямо училище с над 1000 ученика и до момента не сме достигнали типовото съотношение, за колко броя терминали имаме право да кандидатстваме през тази година?
Отговор: Спазвате формулата по-горе, като наблягаме на факта, че нямате право да очаквате финансиране за повече от 40 терминални работни места в рамките на една година. Това е с цел да не се стигне до ситуация да имат възможност и по-малките училища да получат финансиране. Естествено винаги можете да закупите допълнително терминали със собствени средства, извън това, което се получава по формулата.


Въпрос: Ако след събиране на офертите, се окаже че сме спестили средства, следва ли да връщаме на МОН спестеното?
Отговор:  Не. В случай, че след одобрение на финансирането и достигане на заложеното съотношение брой ученици на терминално работно място, Ви останат средства (напр. намерили сте по-евтино решение), Вие не връщате средствата, но следва да ги пренасочите за друг вид хардуер в училището (допълнителни терминали, лаптопи, проектори и т.н.).


Въпрос: Следва ли да качваме в сайта фактури или да изпращаме по електронен път някакви доказателства за закупеното по проекта?
Отговор: На по-късен етап ще получите допълнителна информация за реда на отчитане. Необходимо е да съхранявате оригиналите на всички документи и да ги представяте при проверка на място, като имайте готовност да камите в сайта и сканирани изображения, в момента, в който ги поискаме.


Въпрос: Докога следва да се усвоят средствата по проекта?
Отговор: Средствата следва да се усвоят в рамките на календарната 2015 година. Във всички случаи, ако през м. септември извършим класирането, през м. октомври и м. ноември ще Ви преведем средствата, за да имате възможност да се разплатите с доставчиците.


Въпрос: Къде имаме възможност да видим работещи терминални решения, за да направим своя информиран избор?
Отговор: Бихте могли да направите това като се обърнете към фирмите, които Ви оферират подобни решения (сред документите, които им изисквате за кандидатстване, следва да има посочен друг обект с внедрено подобно решение) или направо към други училища, с които да обмените опит.


Въпрос: Как можем да сме сигурни, че това, което оферират фирмите, отговаря на изискванията?
Отговор: Във всички случаи следва да настоявате изграденото решение да изпълнява на 100% всички изисквания, които сте поставили при събирането на офертите (вкл. функционалността на софтуера за управление на терминалната класна стая), иначе не следва да им приемате рашението. Ако искате да се подсигурите допълнително, се осведомете или посетете място, където същият доставчик е изградил подобно решение, за да го видите работещо преди да решите да приемете офертата.


Въпрос: Ще ни предоставите ли някакъв типов договор с доставчик, който да ползваме след приемане на офертата?
Отговор: Не, достатъчно е всичките ни изисквания да са залегнали в договора, който доставчикът Ви предлага. Що се отнася до училищата, които събират оферти с публична покана, то те е редно да предоставят такъв типов договор в АОП заедно с поканата, но там отново е достатъчно да спазите всичките ни изисквания (както и да не добавяте такива, които са несъотносими към предмета на поръчката) и можете да ползвате подобен договор за друга доставка. Важно е да не приемате изградената зала и терминално решение (т.е. да не подписвате окончателния приемо-предавателен протокол), преди да се уверите че всички изисквани функционалности са налични!


Въпрос: Кога и как ще получим от МОН необходимия ни софтуер на Майкрософт, за да активираме избраното решение?
Отговор: След уточняване на софтуера, който Ви е необходим, индивидуално ще бъдете информирани за начина на предоставяне.


Въпрос: Как постъпваме, ако избраната от нас оферта за терминали надхвърля прогнозната стойност на поръчката?
Отговор: Допустимо е, но в този случай Вие трябва да финансирате разликата от бюджета на училището.


Въпрос: Кой точно софтуер следва да се оферира от доставчиците при условие, че МОН осигурява лицензите на Майкросфт, необходими за работата на избраното решение?
Отговор: В офертата доставчиците следва да опишат всички видове софтуер, необходими за функциониране на избраното решение, като в позициите, които МОН финансира, следва да отбележат „предоставени от МОН“, а за останалите (напр. софтуер за управление на терминален кабинет) следва да се отбележи реалната цена, на която софтуерът се предоставя. Това е условието дори ако става дума за решение с отворен код, което се предоставя безплатно, същото следва изрично да е указано в офертата.


Въпрос: Можем ли да ползваме безплатно решение за софтуер за управление на класна стая (например такова с отворен код)?
Отговор: Можете, стига да изпълнява изискваните функционалности. Успехът на проекта не се определя от цената на доставката, а от функционалността. Ваш ангажимент е да се убедите, че всичко, което доставчиците Ви предлагат, отговаря на съответните лицензионни норми  и имате необходимите документални (сертификати, лицензионни документи и др.) доказателства за това.


Въпрос: Когато се изчислява съотношението брой ученици на компютърно работно място само терминални работни места ли следва да се вземат предвид или всички компютри в училището?
Отговор: За целите на програма „ИКТ в училище“ по отношение на компонента „оборудване с терминални работни места“ се отчитат само работните места, оборудвани с компютри или терминали, закупени в последните 5 години. Ако разполагате и с по-стари компютри, същите не следва да се вземат под внимание за целите на формулата.


Въпрос: При събиране на оферти за терминални решения, може ли в офертата във фактурата да има и други видове хардуер, извън необходимите за оборудване на терминалната класна стая?
Отговор: Допустимо е, стига да е достатъчно ясна цената (по отделни компоненти) на избраното от Вас теминално решение, защото това е, което се финансира от МОН. В този смисъл за нас няма значение какво още ще има във фактурата, просто ние ще финансираме само частта, свързана с терминалното решение.


Въпрос: При събиране на оферти следва ли да имаме детайлна разбивка за всеки от компонентите (терминали, сървъри, софтуер за управление, друг софтуер, монитор, изгражданена мрежа, инсталация, обучение)?
Отговор: Да, защото това ще Ви позволи да оцените риска от необходимостта от подмяна на дефектирал по Ваша вина компонент, както и да си направите разчети за бъдещо развитие.За допълнителна информация: okouzov@mon.bg