МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
последна актуализация 20.06.2014

Уважаеми колеги,

В секцията ще намерите обобщени реални въпроси и отговори, които сте ни задавали и получавали, като сме премахнали конкретиката и сме оставили тези, които сме счели, че най-пълно изчерпват питанията по тази програма. Респективно ще обогатяваме секцията успоредно с появата на нови въпроси, като молим внимателно да ги изчетете, тъй като може да се окаже, че вече сме дали отговор на следващото Ви питане.

С уважение,
Екип на дирекция ИКТ, МОН


Въпрос:
Изпратили сме заявка за участие по НП "ИКТ в училище" преди крайния срок 31 март 2014г., но в момента виждаме празна бланка. На какво се дължи това и защо информацията ни липсва?

Отговор:
За съжаление фактът, че не виждате Вашата заявка означава, че просто не сте я записали. Най-вероятно при натискане на бутона за запис, системата Ви е върнала на някоя некоректно попълнена клетка, а Вие сте игнорирали този факт и сте излезли от сайта без реално да запишете информацията си. Никой друг не влиза във Вашия профил, а е било редно поне веднъж да погледнете заявката си в системата при влизане за да се уверите, че сте успели да запишете желанията си. В момента имаме около 30 училища във Вашето положение, но няма как на този късен етап да направим каквото и да било - повече от два месеца подадената вече информация се обработва от колегите и не е възможно да вмъкваме нови заявки, особено предвид факта, че исканията надхвърлят около 15 пъти бюджета ни за годината. Oколо 1900 училища имат успешно подадени заявки, което е явна индикация, че системата работи.


Въпрос:
Нямаме верификация до момента на първите 3 желания по ИКТ-срок след 27.05.2014 г. за обявяване на резултата. Можем ли да участваме в програмата "ИКТ в училище"?

Отговор:
Вече обобщената информация от Вашите желания е налична в сайта – малко се забавихме с формата за да сме сигурни, че пак няма да се сблъскаме с училище, което не е разбрало кога заявката му е успешна, но вярваме, че сега всичко е наред и остават повече от три седмици до крайния срок за кандидатстване.


Въпрос:
Можем ли да променим общата сума на съфинансиране /същата е редактируема/ при подаването на окончателната ни кандидатура до крайния срок (23.06.2014 г.)?

Отговор:
Можете, при това е допустимо както да я намалявате, така и да я увеличавате с оглед на реална преценка на финансовите възможности на училището и приоритетните Ви разходи и желание да подобрите шансовете Ви за класиране.


Въпрос:
Формулата за окончателния бюджет на дадено училище /отношение на финансиране към самофинансиране/- същата както през 2013 г. ли е или все още не е уточнена?

Отговор:
Същата е, но към нея се добавя и техническата оценка на база изискванията ни за попълване на въпросник и план за действие - в момента ги има в сайта и е подробно обяснено как ще се изчислява комплексната оценка.


Въпрос:
Резултатът от измерването на електронната зрялост на училището има ли пряко отношение към класирането по програмата за предоставяне на техника „ИКТ в училище“?

Отговор:
Не, няма пряко отношение, но е важно да знаете нивото си за да прецените кои са слабите Ви страни и какво може да Ви помогне да подобрите резултата си. В този смисъл и предоставените технически средства и оборудване трябва да способстват за преодоляване на изоставането, а попълнения въпросник за е-зрялост е индикация, че имате готовност да работите в тази посока.


Въпрос:
В сайта http://bulgaria.e-mature.ea.gr/node/2 преди няколко дни имаше активен бутон "Училищен план за действие", където се попълваха данни за училището и т.н., сега тоя бутон го няма.

Отговор:
И не трябва да го има. Написали сме достатъчно ясно в сайта на програмата откъде се тегли формуляра за плана за действие и къде се връща после, защото за нас планът за действие е интегрален документ и не ни е нужен под формата на база от данни – съответно в момента, в който ни информирахте, че европейските ни партньори са сложили подобен линк, ги помолихме да го премахнат, защото на тях разчитаме само за обработката на въпросника за е-зрялост и за нищо друго. Съответно молим, ако някой е попълвал уеб форма за план за действие да попълни и документния файл и да ни го прати по указания в системата начин – в случай, че не помни каква информация е попълнил, ние можем да му я изпратим, ако ни пише с подобен казус.


Въпрос:
Колко подробен следва да бъде училищния план за действие?

Отговор:
За нас е важно освен да бъде максимално подробен с цел да аргументира визията и реализацията на целите Ви за подобряване на образователния процес със средствата на ИКТ, планът също така и да бъде реалистичен и да сте сигурни, че сте в състояние да го изпълните. Възнамеряваме в началото на новата учебната година да раздадем предметни награди на училищата с най-добър план за действие, но съответно ще очакваме и голямата част от заложените от Вас самите дейности (иновативни уроци, участие на ученици и учители, произведени материали вследствие на проектите, откритите уроци, летни школи и др.) да бъдат реализирани в рамките на учебната година. В тези си усилия Вие можете доста да бъдете подпомогнати от потенциални международни партньори чрез споделяне на добри практики и затова и сме Ви насърчили да ни предоставите план за действие и на друг език освен на български за да може информацията за това, което правите, да достигне до подобни общности.


Въпрос:
Какво представлява проекта Open Discovery Space и как можем да кандидатстваме за да се включим?

Отговор:
Проектът представлява агрегирано усилие на училища от над 20 европейски държави за обмен на добри практики в иновативното обучение, създаване на виртуални общности, споделяне на образователни ресурси, провеждане на съвместни експерименти и подобряване на образователния процес със средствата на ИКТ (http://opendiscoveryspace.eu/project). Самият факт, че сте попълнили въпросник за е-зрялост и имате училищен план за действие, включващ използване на информационни технологии за подобряване на учебния процес, вече Ви дава необходимия ценз да се чувствате пълноправен участник в проекта. Принципно нямате нужда от нашето посредничество за да могат Ваши учители да се включват в портала на проекта http://portal.opendiscoveryspace.eu/ (до края на юни предполагаме, че ще пуснат и версия на български език), а можем да Ви съдействаме единствено да се появите в картата на проекта http://ods.ea.gr/map/map.html, където вече има 20-на български училища. Това доколко ще се възползвате от проекта (иницииране на съвместни проекти с училища в чужбина, участие в летни школи и т.н.) зависи единствено от активността на Вашето училище и желанието Ви да сте част от една по-голяма образователна общност. Засега в рамките на нашите програми ползваме от този проект единствено въпросника за е-зрялост, който през 2013 беше попълнен от около 200 български училища, а тази година се надяваме да са значително повече, тъй като това измерване на Вашата електронна готовност е важно най-вече за Вас самите за да знаете към какво да се стремите, а ние можем единствено да Ви насърчим да постигнете по-бързо резултат.


Въпрос:
Попълнихме плана за действие на училището в сайта  http://bulgaria.e-mature.ea.gr/, но при проверка на "Резюме на моите резултати" ни излиза съобщение "Все още не сте завършили въпросника". Отговорили сме на всички въпроси. Коя е причината да получаваме това съобщение?

Отговор:
Причината е, че вероятно не сте попълнили въпросника, а нещо друго. Въпросникът се намира най-отгоре в страницата след като се регистрирате в портала, а ако там сте срещнали и нещо друго, то не е трябвало да го попълвате.
Училищният план за действие трябва да попълните в темплейта на Word, който сме оставили в сайта на програмата и да ни го предоставите като файл, а бутона за онлайн попълване на плана за действие вече е премахнат от сайта http://bulgaria.e-mature.ea.gr/, тъй като от този сайт (който е по проект на ЕК и участват над 20 държави) очакваме само Вашите попълнени въпросници за е-зрялост и нищо друго. Съжаляваме, ако сте вложили усилия в нещо, което ние не сме искали, но ако срещнете някъде по сайтовете противоречиви указания, очакваме своевременно да ни информирате, а не да попълвате всичко на един дъх, тъй като имате достатъчно време до крайния срок за кандидатстване по програмата.


Въпрос:
Как ще се провежда програмата през тази година и ще получим ли средства за хардуер преди началото на новата учебната година, в случай че бъдем класирани? Докога трябва да проведем процедури за закупуване на посочените технически средства? Трябва ли всичко да приключи преди края на календарната година?

Отговор:
След класиране на желанията на училищата по посочената в сайта формула, за всеки конкретен артикул ще се прецени дали да се предоставят всички средства на училището както през последната година или съответните компоненти да се закупят централизирано и да Ви се предоставят като активи. Вероятно ще прибегнем и до двата подхода, в зависимост от избраната техника и възможността да се ползват пазарни отстъпки. В случай, че се стигне до централизирано закупуване на база действащо рамково споразумение на МОН, вероятно ще Ви предоставим техника в рамките на прогнозната стойност на финансирането от МОН, а ако има остатък (примерно училището е кандидатствало за 10 компютъра, а МОН има средства за 7 и половина), то МОН закупува и предоставя цяло число артикули (7 компютъра) и превежда остатъка от средствата на училището, което заедно със своето съфинансиране закупува останалите.


Въпрос:
При попълване на анкетата по програма „ИКТ в училище” сме посочили като първо желание „Терминални работни места”, но за управлението им е необходим сървър, т.е. е трябвало като следващо желание да посочим „Компютри – настолни или тип all-in-one”. Има ли начин това да се поправи?

Отговор:
Принципно понятието „терминални работни места“ предполага цялостна конфигурация, т.е. вкл. сървър и софтуер и прогнозните разчети са дадени на тази база, така че нямате проблем с тази позиция, ако действително това сте отбелязали като първо желание и прогнозната стойност за терминални решения е съобразена с това.


Въпрос:
Защо за кандидатстване по програма „ИКТ в училище” има толкова много допълнителни условия? Ние сме малко училище и трудно можем да отделим време за да вършим толкова дейности, което натоварва още повече работата ни. Попълнихме формуляра за кандидатстване по НП „ИКТ в училище“, като предложихме скромно съфинансиране от наша страна и затова Ви предлагам да окажете помощ на по-малките училища

Отговор:
Всъщност точно тези условия подпомагат по-малките училища. Ако ги нямаше тях единственият критерий за класиране щеше да е % съфинансиране, където традиционно големите училища имат много по-големи възможности от Вас. От друга страна тези „допълнителни“ условия Ви носят повече от половината точки, така че ако Вие сте ги попълнили, а едно голямо училище не е, то автоматично ще покаже по-слаб резултат и Вие ще имате съвсем реален шанс да получите финансирането. Програма „ИКТ в училище“ не е просто програма за раздаване на техника, а за насърчаване на иновативното мислене и точно това се опитваме да постигнем.


Въпрос:
Кога ще можем да кандидатстваме за безжична wi-fi свързаност? Досега не сте сложили форма за класиране, а искаме да сме наясно какво съфинансиране следва да запазим и за тази дейност. Как ще се класират училищата там?

Отговор:
В момента стартираме процес на експертна оценка на различните типове училища за да установим приблизителните средства за wi-fi свързаност, които са нужни и да можем да предложим адекватна прогнозна стойност, тъй като за разлика от предоставянето на компютри когато се предлага проект за изграждане на цялостна инфраструктура, той в голяма степен зависи от наличната топология на мрежата, тип на сградата и т.н. В момента, в който сме готови (което ще отнеме време, тъй като ще има екипи и за огледи по места), ще сложим и такава форма в сайта (само за училищата заявили такава нужда), а критериите за класиране ще са същите като за хардуер – т.е. пак ще има комплексна оценка и ще се ръководим от същите принципи. В практически план съветът ни е да си запазите някаква сума за съфинансиране, а прогнозната стойност за цялостно оборудване на училище с wi-fi предполгаме, че ще е от порядъка на 4-6 хил. лева, но естествено са възможни и големи вариации за различните училищни сгради.


Въпрос:
Отделните желания самостоятелно ли се класират? Въможно ли е едно желание да бъде класирано, а друго не?

Отговор:

Да, отделните Ви желания участват самостоятелно в класирането, иначе се губи смисъла да разпределяте съфинансирането помежду им. Т.е. напълно е възможно едно желание да бъде класирано, а друго не, ако получи по-ниска комплексна оценка.


Въпрос:
Финансовата оценка на всяко желание е ясна и е функция от процента съфинансиране. Как стои въпроса с техническата оценка – тя еднаква ли е за всяко желание?

Отговор:

Да, еднаква е – т.е. ако сте попълнили въпросник за е-зрялост и план за действие тези точки Ви се добавят във всяка една от комплексните оценки. Което е само поредното доказателство, че може да получите доста по-висока комплексна оценка, ако просто попълните плана си за действие, което за момента болшинството училища още не са направили, а времето тече...


Въпрос:
При попълването на Училищния план се появиха бледи букви. Можем ли да пишем в тези редове?

Отговор:

Можете - те са с насочваща информация какво се очаква да сложите в съответното поле. Естествено най-логичното е да ги изтриете и да пишете отгоре с нормални букви след като прочетете указанията и се съобразите с тях.


Въпрос:
Не ни пуска да маркираме избран отговор с човка! Как става маркирането с човка при избран отговор?

Отговор:

Да, забелязахме че има подобни кутийки в графата вид дейност. Можете просто да ги замените с други вече маркирани или да изтеглите отново формуляра, където междувременно хармонизирахме чекбоксовете навсякъде да са еднакви и да може да се отбелязва върху тях. В крайна сметка целият формуляр е един обикновен документ на Word, който не е заключен по никакъв начин.


Въпрос:

Моля да уточните:

1. В колона 1 ред 2 - Пилотна фаза, да запишем името на проект, в който училището ще участва (тъй като участваме и по проект Еразъм + ) или да оставим празно?

2. В колона 1 ред 4 - Участващи учители, трябва ли да запишем имената на всички учители, в чиито класни стаи ще бъде монтирано оборудването.

Отговор:


1. В случай, че има проект свързан с иновации или ИКТ, в който училището участва (един или повече) можете да го споменете, още повече че тогава Планът за действие вероятно е съобразен с него - иначе оставете празно.

2. Ние не очаваме план за действие, свързан само и единствено с оборудване, за което може и да не се класирате, а по-скоро с прилагане на иновации в класната стая и в този смисъл бихме предложили да сложите имената само на най-иновативните и по Ваша преценка творчески мислещи учители, които най-малко се притесняват да внедряват нови подходи в обучението и най-охотно биха се изявили като агенти на промяната... В този смисъл Вие преценете каква е разумната бройка и кои да сложите - можете и всички учители, може и само няколко, но във всички случаи е добре да има поне един. Истината е, че често и един човек може да промени много неща, ако успее да вдъхнови колегите си и учениците.


Въпрос:
Бланката за училищен план по отношение на ИКТ, можем ли да я изтеглим на английски език?

Отговор:

Да, има я в сайта, няколко реда под тази на български език.


Въпрос:
Нашето училище няма интернет страница, поради което не мога да създам акаунт и да попълня въпросника за е-зрялост. Задължително условие ли е училището да има интернет страница?

Отговор:

Естествено че не е, но ако формата не Ви пуска да продължите, просто сложете някакъв сайт с училищна информация (примерно някоя страница на МОН или РИО) и продължете нататък.


Въпрос:
Може ли училище, което е кандидатствало и е класирано впоследствие да се откаже?

Отговор:

Естествено, че може – участието в програмата е напълно доброволно и винаги може да се окаже, че по някаква причина училището е принудено да я напусне (напр. липса на очаквано финансиране). Имаме единствено молба ако това се случи, съответните директори да ни уведомяват свевременно, а не след половин година когато вече сме лишени от възможността да преразпределим това финасиране на друго училище и просто връщаме средствата в бюджета.

Въпрос:
Поради заболяване не успях да попълня в срок анкетата за текущо състояние на ИКТ и бъдеща модернизация. Това, според условията на НП "ИКТ", не ни дава възможност да участваме в нея за 2014 г. Училището, обаче, е защитено и според информация, която прочетох, за защитените училища има заделени средства. Въпросът ми е: вярно ли е това и ще имаме ли възможност да се възползваме от такива средства, въпреки че не съм попълнила анкетата?

Отговор:

За съжаление няма да можете, тъй като процедурата е еднаква за всички, просто за защитените училища има целеви бюджет, но само за тези, които са кандидатсвали в срок. Ако има някаква промяна или ни останат средства в края на годината своевременно ще Ви уведомим.


Въпрос:
През миналата година предоставяхте съфинансиране като над прогнозната стойност на артикулите добавяхте и половината от нашето съфинансиране – това ще бъде ли така и тази година?

Отговор:

Не, тъй като този подход се оказа твърде труден за разбиране, а и тази година имаме амбицията да подпомогнем повече училища. Ще получите точно съфинансирането, което заедно с Вашето участие дава прогнозната стойност на поръчката.


Въпрос:
Ако предоставим много подробен и убедителен план за действие това носи ли ни допълнителни точки?

Отговор:

Не, но ако представите твърде неубедителен и формален план е възможно да Ви вземем точки, тъй като все пак не очакваме да получим обратно празен формуляр или само имената на участника. Много е вероятно обаче през лятната вакация когато ще имаме време подробно да разгледаме и оценим плановете Ви, да решим за началото научебната година да наградим десеттте най-иновативни училища с най-аргументирани планове за действие с някакви предметни награди.


Въпрос:
Какво ще стане ако не преведем Плана за действие на английски?

Отговор:

Нищо, просто ще имате една възможност по-малко за стартиране на международно партньорство и ще изгубите 5 възможни точки при кандидатстването. Възнамеряваме да разпространим Вашата информация до подходящи партньори и проекти в чужбина (например до Европейската училищна мрежа или до консорциума Open Discovery Space) за да могат в случай, че видят възможност да кандидатствате с обща инициатива или да стартирате партньорство, да Ви потърсят и стартирате потенциално сътрудничество.


Въпрос:
Интересувам се по какъв начин да верифицирам пред Вас, че сме попълнили изследването за нивото на е-зрялост? Потребителското си име ли трябва да посоча някъде или как?

Отговор:
Повечето училища поставят в профила си информация за училището и ние я виждаме. Има разбира се и такива, които не се идентифициат еднозначно и после губим доста часова докато открием кои са но в крайна сметка няма да спрем докато към всеки попълнен въпросник не привържем конкретно училище, а ако някъде възникне спор, най-лесно е да ни пратите името и паролата си и да проверим.


Въпрос:
Нашето училище не е участвало в попълването на анкетата за 2014 г. Кога ще можем да участваме в проекта?

Отговор:
Всяка година има кандидатстване – ако сте пропуснали тази, ще участвате през следващата. Така или иначе винаги заявките са в пъти повече от възможностите ни за финансиране, така че нищо фатално не се е случило.


Въпрос:
Имаме въпрос. Какво трябва да бъде споменато в поле “ИКТ средства, хранилища, приложения, планирани да бъдет използвани”? Трябва да опишем цялата техника, за която се кандидатства ли?

Отговор:
Всъшност се имат предвид както хардуерни така и софтуерни средства, технологии, учебни портали и др – например много училища ползват ресурси от Youtube, Google docs, различни сайтове с електронни уроци, мрежа на учителите-новатори и др. Няма как да знаем какво ползвате или искате да ползвате точно Вие, но определено не очакваме просто да опишете някаква техника, защото от една комплексна визия за развитие на училището определено имаме по-завишени очаквания.


Въпрос:
Финализирахме кандидатстването си по НП “ИКТ в училище” ато изпълнихме всички изисквания и преминахме последователно през всички стъпки. На първо място попълних въпрасника за е-зрялост, но в момента на страницата ни няма индикация, че тази стъпка е завършена. Все още е активен линкът ТУК, който отваря страницата за ново попълване. Как да разберем зачита ли ни се тази стъпка?

Отговор:
По принцип като влезете в сайта, където е въпросника за е-зрялост (съответно там би следвало де сте си направили регистрация, потребителско име и парола), можете да идете на профила си (намира се горе вдясно) и след като изберете последователно опциите My results  и Резюме на моите резултати ще видите дали към всяка от петте секции има процент успеваемост, което е индикация, че сте попълнили всички секции. Ако към някой няма такъв процент е редно да я попълните иначе би следвало да Ви отнемем точки – не е важно какъв резултат сте постигнали (в крайна сметка всяко училище е на някакво ниво), а това, че сте попълнили въпросника.


Въпрос:
Какъв е разумния процент съфинансиране, който би ни гарантирал класиране и трябва ли да е еднакъв за всички желания?

Отговор:
Не всяко от желанията Ви участва САМОСТОЯТЕЛНО в програмата и ако искате да повишите шансовете си за класиране, просто препоръчваме да заделите по-висок процент там, където Ви е най-приоритетно. Предвид множеството желания считаме дори, че ще е много малко вероятно едно училище да класира повече от едно желание така че Вие си преценете. В предни години необходимия процент съфинансиране е бил следно около 30, но тази година поеже сме дали възможност освен за терминали да се кандадатства за всичко, интересът е видимо по-голям, така че не можем да предположим къде ще е критичния праг. Във всички случаи направете и необходимото да получите максималния сбор за техническа оценка, иначе шансовете Ви ще намалеят значително и никакъв процент съфинансиране няма да помогне.


Въпрос:
В Плана за действие в какъв времеви диапазон трябва да се разположат предвидените дейности? – до края на 2014-2014, 17-18, 19-20?

Отговор:
Всяко училище има различна визия за своята модернизиция и внедряване на ИКТ в учебния процес, но принципно очакваме някакви обозрими планове за действие покриващи диапазона от 2 до 24 месеца – в крайна сметка има и различни планове за действие и някои от по-неамбициозните могат да се реализират буквално за седмици (например създаване на сайт за споделяне на полезни ИКТ практики, провеждане на открит урок със средства от някой популярен портален сайт, създаване на цикъл от иновативни уроци и т.н.). Не забравяте че иновациите в учебния процес далеч не се изчепват с това някой да сложи компютри в класната стая и предизвикателствата тогава всъщност започват.


Въпрос:
Можем ли да сменим приоритетността на разхода, по която се извършва класирането?

Отговор:
Можете да приоритизирате измежду трите си желания като просто им разпределите различен процент съфинансиране по Ваша преценка.


Въпрос:
Ние не сме попълнили в срок заявка за участие в програмата и бъдещата модернизация. Попълнили сме въпросник за е-зрялост. При това положение можем ли да кандидатстваме за текущата година и има ли смисъл да попълваме училищен план за действие?

Отговор:
Планът за действие е нужен много повече на Вас, отколкото на нас и дори да не участвате тази година е добре да имате една структурирана визия, която рано или късно ще бъде подкрепена, така че съветът ни е докато сте на тази вълна да си подготвите такъв план. Смятаме, че независимо дали по национални или европейски програми ще бъдете подкрепени в бъдеще, той ще е необходим като аргумент в полза на развитието на Вашето училище и не е губене на време да го подготвите и актуализирате всяка година в зависимост от възможностите за финансиране.


Въпрос:
Направихме си регистрация и желаем да попълним въпросника за е-зрялост. При отваряне на секциите обаче няма активно поле за попълване на данните. Къде точно да пишем?

Отговор:
Във всяка от секциите (надписите горе на син фон) има бутон Начална секция и като го натиснете излизат последователно въпросите за съответната секция. Като попълните всички, можете от профила си горе вдясно да видите успеваемостта си по всеки от основните показатели – тя не е важна за нас, а за Вас за да прецените къде са слабите Ви страни и къде следва да вложите повече усилия.


Въпрос:
В какъв формат следва да бъде Плана за действие? PDF, утвърден от директора с подпис и печат или е достатъчно на WORD? А английския вариант?

Отговор:
Дали сме Ви образец в Word, в същия формат очакваме и да ни го върнете. Никъде не сме искали подпис и печат защото за нас автентичността на файла не буди съмнение поради начина, по който е получен (през сайта с Вашата парола).


Въпрос:
Имаме следното питане – в плана за действие броят на учениците следва ли да е възрастово разграничен и възможно ли е всички обучаващи се учиници да се включат в проектообразеца? По подобен начин седи и въпросът за времетраенето  - ако в плана имаме различни инициативи – например открит урок с прилагане на ИКТ практики, цикъл от иновативни курсове, виртуално училище и др. всеки срок отделно ли да пишем?

Отговор:
Няма нужда да разграничавате възрастовите групи, сложете едно общо число. Ако възнамерявате да включите в различни инициативи всички ученици, просто сложете всички. Колкото за времетраенето логично е да сложите продължителността на най-дългата инициатива като краен резултат.


За допълнителна информация: okouzov@mon.bg