МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Компютърни терминални решения по програма „ИКТ в училище“ за 2013 година
Въпрос: Мога ли да кандидатствам през 2013, ако вече съм получил финансиране по програмата за 2012 година?

Отговор:
Можете, в случай че с наличните до момента в училище компютърни терминални решения все още не достигате типовото съотношение от бр. ученици на терминално работно място, което се изчислява по формулата бр. терминали = бр. ученици/13 + 3.

За пример можем да посочим училище с 466 ученика. Съгласно формулата то може да кандидатства за 466/13 + 3 = 36+3 = 39 терминални работни места (закръглява се винаги нагоре!). Ако училището вече има закупени терминали през минали години, то и бройката, за която може да се кандидатства се намалява с броя налични.

Въпрос: Ние сме голямо училище с над 1000 ученика и до момента не сме достигнали типовото съотношение, за колко броя терминали имаме право да кандидатстваме през тази година?

Отговор: Можете да кандидатствате за броя терминални работни места, които не Ви достигат за да изпълните съотношението бр. ученици/13 + 3, но не повече от 40 терминални работни места в рамките на една година (това е с цел да имат възможност и по-малките училища да получат финансиране, иначе големите биха усвоили всичко).

Въпрос: Има ли значение за финансирането дали избираме терминали с общо предназначение или такива за видеоинтензивни приложения?

Отговор: Не, няма защото прогнозната стойност и на едните, и на другите е една и съща (700 лева, ако не се изгражда мрежа и 750 лева, ако се изгражда). Друг е въпросът, че при реалното събиране на оферти може едните да се окажат по-евтини, в който случай ще имате възможност да усвоите спестените средства за други ИКТ продукти и дейности.

Въпрос: Ако след събиране на офертите, се окаже че сме спестили средства, следва ли да връщаме на МОН спестеното?

Отговор: Не, стига да изразходвате (съответно можете да представите насрещни счетоводни документи за доказателство) спестените средства за други ИКТ продукти и дейности (допълнителни терминали, изграждане на WiFi зони, лаптопи, таблети и др.)

Въпрос: Следва ли да качваме в сайта фактури или да изпращаме по електронен път някакви доказателства за закупеното по проекта?

Отговор: На този етап не, но при поискване от наша страна следва да имате такава готовност, както и да представите оргиналните документи при проверка на място.

Въпрос: Докога следва да се усвоят средствата по проекта?

Отговор: Средствата следва да се усвоят в рамките на календарната 2013 година. Във всички случаи, ако през септември извършим класирането, през октомври или ноември ще Ви преведем средствата за да се разплатите с доставчиците.

Въпрос: Къде имаме възможност да видим работещи терминални решения за да направим своя информиран избор?

Отговор: Бихте могли да наравите това като се обърнете към фирмите, които Ви оферират подобни решения (и бездруго сред документите, които им изисквате за кандидатстване следва да има референция от друг възложител с подобно решение) или направо към други училища, с които да обмените опит. За всеки случай отново Ви прилагаме списък на тези, които са получили финансиране за 2012 година и Ви съветваме във всички случаи да се консултирате с някой, когото познавате за предимствата и недостатъците.

Въпрос: Задължително ли е фирмите да ни оферират и изграждане на мрежа?

Отговор: Не е задължително, ако имате такава и сте го посочили в заявката. Във всички случаи обаче Ви съветваме да се уверите, че наличната Ви мрежа е адекватна и може да послужи за целите на проекта. Във всички случаи препоръчваме да има отделен суич за новия компютърен кабинет, който галванично да разделя трафика в кабинета от трафика в цялата училищна мрежа, иначе са възможни проблеми от чисто мрежов характер.

Въпрос: Как можем да сме сигурни, че това, което оферират фирмите, отговаря на изискванията?

Отговор: Във всички случаи следва да настоявате изграденото решение да изпълнява на 100% всички изисквания, които сте поставили при събирането на офертите (вкл. функционалността на софтуера за управление на терминалната класна стая), иначе не следва да им приемате рашението. Ако искате да се подсигурите допълнително, просто се осведомете или посетете място, където същият доставчик е изградил подобно решение за да го видите работещо преди да решите да приемете офертата.

Въпрос: Ще ни предоставите ли някакъв типов договор с доставчик, който да ползваме след приемане на офертата?

Отговор: Не, достатъчно е всичките ни изисквания да са залегнали в договора, който доставчикът Ви предлага. Що се отнася до училищата, които събират оферти с публична покана, то те е редно да предоставят такъв типов договор в АОП, заедно с поканата, но там отново е достатъчно да спазите всичките ни изисквания (както и да не добавяте такива, които са несъотносими към предмета на поръчката) и да ползвате друг подобен договор за друга доставка. В крайна сметка важно за нас (а и за Вас) е да не приемате изградената зала и терминално решение (т.е. да не подписвате окончателния протокол), преди да се уверите че всички изисквани функционалности са налични!

Въпрос: Кога и как ще получим от МОН необходимия ни софтуер на Майкрософт за да активираме избраното решение?

Отговор: След сключването на договора с избрания дистрибутор на Майкрософт, МОН ще предостави необходимия софтуер през сайта на проекта, откъдето ще можете да теглите необходимите софтуерни дистрибутиви и лицензни ключове.

Въпрос: Как постъпваме ако избраната от нас оферта за терминали надхвърля прогнозната стойност на поръчката?

Отговор: Допустимо е, но в този случай финансирате разликата от бюджета на училището.

Въпрос: Кой точно софтуер следва да се оферира от доставчиците при условие, че МОН осигурява лицензите на Майкросфт, необходими за работата на избраното решение?

Отговор: В офертата доставчиците следва да опишат всички видове софтуер, необходими за функциониране на избраното решение, като в позициите, които МОН финансира, следва да отбележат „предоставени от МОН“, а за останалите (напр. софтуер за управление на терминален кабинет) следва да се отбележи реалната цена, на която софтуерът се предоставя (дори ако става дума за решение с отворен код, което се предоставя безплатно то това следва изрично да е указано).

Въпрос: Можем ли да ползваме безплатно решение за софтуер за управление на класна стая (примерно такова с отворен код)?

Отговор: Можете, стига да изпълнява изискваните функционалности. В крайна сметка успехът на проекта не се определя от цената на доставката, а от функционалността, като Ваш ангажимент е да се убедите, че всичко което доставчиците Ви предлагат е лицензно чисто и имате необходимите документални (сертификати, лицензионни документи и др.) доказателства за това.

Въпрос: Когато се изчислява съотношението брой ученици на компютърно работно място само терминални работни места ли следва да се вземат предвид или всички компютри в училището?

Отговор: За целите на програма „ИКТ в училище“ по отношение на компонента „оборудване с терминални работни места“ се отчитат само работните места, оборудване с терминали, без значение дали са закупени по проект на МОН или не, но не и стандартни компютри.

Въпрос: При събиране на оферти за терминални решения, може ли в офертата и впоследствие във фактурата да има и други видове хардуер, извън необходимите за оборудване на терминалната класна стая?

Отговор: Не е невъзможно, стига да е достатъчно ясна цената (по отделни компоненти) на избраното от Вас теминално решение, защото това е и което се финансира от МОН.

Въпрос: При събиране на оферти следва ли да имаме детайлна разбивка за всеки от компонентите (терминали, сървъри, софтуер за управление, друг софтуер, монитор, изгражданена мрежа, инсталация, обучение)?

Отговор: Да, защото това ще Ви позволи да оцените риска от необходимостта от подмяна на дефектирал по Ваша вина компонент, както и да си направите разчети за бъдещо развитие.


Въпрос: Каква е сумата, която се отпуска на училището? Това разликата между прогнозната стойност на терминалните работни места и нашето съфинасиране ли е или разликата между реалната стойност на терминалите и нашето съфинансиране?

Отговор: Нито едното, нито другото. На практика това е сумата, която допълва 50% от Вашето съфинансиране за да достигне прогнозната стойност на заявения брой терминални работни места. Например, ако сте заявили 20 терминални работни места, заедно с изграждане на мрежа (т.е. прогнозна стойност от 750 лева на работно място) и съфинансиране от 5 000 лева, то прогнозната стойност е 20x750 = 15 000 лева, а сумата, която реално ще Ви бъде отпусната, е 15 000 – 50% x 5 000 = 15 000 – 2 500 = 12 500 лева. Т.е. Вие общо ще разполагате с 12 500 + 5 000 = 17 500 лева за ИКТ. Съответно можете да изразходвате цялата сума за терминални решения или, ако имате спестявания, тях следва да изразходвате за други ИКТ продукти (WiFi, таблети, лаптопи и т.н.), които да са доказуеми с първични счетоводни документи. Практически това означава, че колкото по-голямо е Вашето съфинансиране, толкова повече гъвкавост ще имате за да влезете в прогнозния бюджет и да Ви останат разходи за други ИКТ продкти, които така или иначе са неизбежни за едно училище и е разумно да ги обвържете с програмата.

За допълнителна информация: okouzov@mon.bg