МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Уважаеми колеги,

на сайта в профила на училището е сложена анкетна форма, с която едновременно сме дали възможност за отчитане на закупеното оборудване по НП “ИКТ в училище” за 2013 г. и за кандидатстване за нова техника за 2014 за училищата на бюджетна издръжка.

Моля да изпълните точно указанията в анкетата, тъй като това е сред критериите за допустимост за кандидатстване за новата програма.

Срокът за попълване на анкетната форма е 31 март 2014 г., 17.30 ч.

С уважение,

дирекция ИКТ, МОН

 

 

Вход
Код по Админ:
Парола:


За достъп до формата за заявки училищата на бюджетна издръжка ползват код по Админ и паролата си за ДЗИ,
ако нямат такава, ползват паролата за НВО след 7 клас, ако нямат и такава, ползват тази за НВО след 4 клас.За допълнителна информация: okouzov@mon.bg